Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.Definities

Opdrachtnemer: Sevgi Tonkas, Sevgi Tonkas trainingen gevestigd te Weesp, in deze Algemene Voorwaarden verder aangeduid als Sevgi Tonkas.

Overeenkomst: De overeenkomst waarvan deze Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken.

Opdrachtgever: Contractpartij bij de overeenkomst.

Training: Synoniem voor workshop, cursus en presentatie

Trainer: Sevgi Tonkas of door haar ingehuurd persoon, die in zowel didactische als in kennisinhoudelijk opzicht capabel is trainingen te verzorgen.

Cursist: Deelnemer aan een training.

2.Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen betreffende het verzorgen van trainingen door Sevgi Tonkas.
2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Overeenkomst
3.1 Afspraken worden schriftelijk vastgesteld in een overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening door zowel Opdrachtgever als Sevgi Tonkas.
3.2 Na ondertekening door de Opdrachtgever heeft deze veertien dagen bedenktijd waarbinnen hij zonder opgave van reden of kosten de opdracht kan annuleren.
3.3 Na de veertien dagen bedenktijd zullen wijzigingen en/of aanpassingen van de overeenkomst partijen slechts binden, indien schriftelijk door beide partijen overeengekomen.
3.4 Indien de werkzaamheden van Sevgi Tonkas op locatie en/of in opdracht van een derde partij moeten worden uitgevoerd, dient de Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat die derde partij zich op overeenkomstige wijze houdt aan verplichtingen van de Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

4.Wijziging, annulering, restitutie, vervanging
4.1 Opdrachtgever heeft, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2 en 4.3 het recht de training te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk te geschieden. Het reeds betaalde factuurbedrag zal worden gerestitueerd binnen een termijn van 28 dagen.
4.2 Tussentijdse annulering van een meerdaagse training is niet mogelijk. Wel is het opdrachtgever toegestaan voor of tijdens de training cursisten te vervangen.
4.3 Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd. Bij annulering twee weken voor aanvang van de training wordt Opdrachtgever 50% van de trainingsprijs gerestitueerd binnen een termijn van 28 dagen. Bij annulering op een termijn die korter is dan twee weken voor aanvang van de training, is Opdrachtgever de volledige trainingsprijs verschuldigd en is er geen restitutie van gelden mogelijk.
4.4 Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder ziekte van de trainer, stakingen en barre weersomstandigheden, daartoe aanleiding geven, is Sevgi Tonkas gerechtigd de Training te onderbreken en deze op een latere datum te plaatsen dan wel de Training te annuleren.
4.5 Sevgi Tonkas behoudt zich het recht voor om onder omstandigheden de Trainer te vervangen.

5.Tarieven en betaling
5.1 Terzake van de uit hoofde van de overeenkomst door Sevgi Tonkas uitgevoerde opdrachten, zal Opdrachtgever aan Sevgi Tonkas een vergoeding verschuldigd zijn, conform het gestelde in de overeenkomst.
5.2 Opdrachtgever is aan Sevgi Tonkas een vergoeding voor te rijden kilometers verschuldigd tegen een in de overeenkomst genoemd tarief, gebaseerd op de reisafstand tussen het woonadres van de trainer(s) en de overeengekomen trainingslocatie.
5.3 Opdrachtgever is aan Sevgi Tonkas vanaf een bepaalde afstand in kilometers een reistijdvergoeding verschuldigd tegen een in de overeenkomst genoemd bedrag per keer.
5.4 Opdrachtgever is over trainingsactiviteiten geen omzetbelasting (BTW) verschuldigd.
5.5 Sevgi Tonkas zal Opdrachtgever vooraf aan de training een factuur sturen waarin de vergoeding voor de Training wordt gespecificeerd. Opdrachtgever dient deze factuur binnen 28 dagen te betalen en tenminste voor aanvang van de eerste Trainingsdatum.
5.6 Indien Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is dan aan Sevgi Tonkas over het nog openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van de door Sevgi Tonkas niet tijdig van Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

6.Uitvoering
6.1 Sevgi Tonkas levert het cursusmateriaal.
6.2 Uitvoering van de Training vindt plaats op een door de Opdrachtgever aangegeven locatie. Alle kosten alsmede de zorg van de locatie, waaronder huur en catering, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
6.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige beschikbaarheid van de accommodatie en aanwezigheid van de benodigde hard- en software en andere benodigde hulpmiddelen in operationele status, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.4 Indien de omstandigheden, als omschreven in artikel 6.2 en 6.3 meebrengen dat de Training naar oordeel van Sevgi Tonkas niet kan worden gegeven, behoudt Sevgi Tonkas zich het recht voor, na overleg met de Opdrachtgever, de Training te staken, waarbij de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van de Opdrachtgever.

7.Klachten
7.1 Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden door Sevgi Tonkas dienen binnen 14 dagen na afloop van de Training, schriftelijk aan Sevgi Tonkas te worden gemeld. Indien Opdrachtgever verzuimt om binnen deze termijn te reclameren, wordt zij geacht de dienstverlening akkoord te hebben bevonden. Zie voor meer informatie de klachtenprocedure.
7.2 Na afloop van de Training vullen de cursisten een evaluatieformulier in. Sevgi Tonkas stuurt aan Opdrachtgever de resultaten van de evaluatie.

8.Intellectueel eigendom
Het copyright en alle rechten van intellectueel eigendom op alle ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen zoals cursusmateriaal, werkvormen, overeenkomsten en inhoud van de website, berusten uitsluitend bij Sevgi Tonkas of de belanghebbenden bij wie dit rechtens berust, tenzij anders overeengekomen.

9.Geheimhouding
9.1 Partijen erkennen dat alle informatie welke aan hen bekend wordt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van vertrouwelijke aard is, tenzij deze informatie van algemene bekendheid is.
9.2 Partijen verklaren zich maximaal te zullen inspannen om maatregelen te treffen met het doel volledige geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie, waarvan partijen, hun personeelsleden of voor hun werkzame derden kennisnemen.

10.Aansprakelijkheid
10.1 Sevgi Tonkas is gehouden de met Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden met zorg te verrichten.
10.2 Sevgi Tonkas zal nimmer gehouden zijn tot het vergoeden van schade indien zij door omstandigheden als bedoeld in artikel 4.4 en 6.4 gedwongen is een Training te onderbreken, op te schorten, dan wel de Training te annuleren.
10.3 Sevgi Tonkas is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevold is van een aan Sevgi Tonkas toe te rekenen tekortkoming en dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt, die schade, waartegen Sevgi Tonkas verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
10.4a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
10.5a Indien de assuradeur van Sevgi Tonkas niet of niet volledig tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Sevgi Tonkas beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

Schuiven naar boven